Voorwaarden

Als u deelneemt aan de workshop “Starten met MVO” bent u gebonden aan onderstaande Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

–          Organisator:

Ethincon, gevestigd te Almkerk, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 54970989 en

Bureau MVO gevestigd te Monnickendam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34191269.

–          Workshop/cursusovereenkomst :

De overeenkomst die tot stand komt op het moment door online aanmelding van de participant bij een workshop/cursus van de organisator. Hierdoor verbind de organisator zich jegens de participant tot het verschaffen van een door de organisator aangeboden en door hen georganiseerde workshop/cursus.

 –          Participant :

De partij met wie wij een workshop/cursusovereenkomst hebben gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van de organisator, door online aanmelding. Deze aanmelding kan uitsluitend via het online inschrijfformulier op de website, bereikbaar via de link http://startenmetmvo.nl/aanmelden_mvo_workshop/. De participant kan zich alleen aanmelden door akkoord te gaan met de hier omschreven voorwaarden, waarnaar verwezen zal worden in het geval van enigerlei correspondentie met de organisator.

Na ontvangst van uw aanmelding via het genoemde online inschrijfformulier wordt de participant voor de cursus/workshop ingeschreven, waarna de organisator aan de participant een deelnamebevestiging per e-mail zal toesturen. Hierna is deelname definitief.

De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling.

De betaling geschiedt uiterlijk 4 weken voordat de workshop/cursus begint. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door de organisator.

De organisator heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, indien tot drie weken voor aanvang van de workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal participanten van de workshop/cursus.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt de organisator zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de organisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.

Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

 Artikel 5 Aansprakelijkheid.

Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus.

Als de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling te doen aan ons. Eventuele schade wordt door ons vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ons is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

 –          De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.

–          De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.

 –          De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan organisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien de organisator aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/cursussom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant.

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de organisator van de workshop/cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering en in de plaatsstelling.

Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 4 weken voor de workshop/cursus. Na deze 4 weken brengt de organisator 100 % van het cursusbedrag in rekening. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ons voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet binnen 5 werkdagen na het feit worden gemeld bij de organisator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming naar uw mening niet bevredigend wordt opgelost, moet dit uiterlijk binnen 14 dagen na de workshop/cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie. Klachten die na de gestelde termijnen worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.